50 meter woarst foar Kabel Noord

Fannemoarn wie it feest by Weidenaar Woarst yn Dokkum!

Kabelnoord kaam as heechste bieder op it prachtige Weidenaar-pakket om 50 meter woarst en in rûnlieding yn ûntfangst te nimmen. Wy binne ek gek op woarst, dat wy wienen der by!

blog comments powered by Disqus